• ประเมินความพึงพอใจ
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม  
ข่าวประชาสัมพันธ์ >> รายละเอียด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ดีเด่นรางวัลทุนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี
วันที่ลงข่าว  08⁄09⁄2559

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ได้รับ “ทุนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี” จากทายาทของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี ซึ่งบริจาคไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2492 โดยได้ตั้งจุดประสงค์ของทุน คือ ให้เก็บดอกผลเป็นรางวัลแก่อาจารย์แพทย์ผู้ทรงคุณวิชาดีเด่น สามารถถ่ายทอดการสอนดี เป็นผู้ตั้งใจสอน ค้นคว้าหาวิธีสอนเพื่อประโยชน์และการเรียนรู้ของนักศึกษา กระทำตนเป็นตัวอย่างที่ดี อันจะสร้างเสริมเจตคติในวิชาชีพแก่ศิษย์

        ผู้ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นรางวัลทุน “เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี” คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และรางวัลโล่เกียรติคุณของแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2558 มีดังนี้
 
รางวัลอาจารย์ดีเด่นระดับปรีคลินิก ได้แก่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษร  ศรีเปารยะ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 
รางวัลอาจารย์ดีเด่นระดับคลินิก ได้แก่
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิทยา  ถิฐาพันธ์  ภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา
 
รางวัลอาจารย์พิเศษดีเด่น  ได้แก่
อาจารย์ นายแพทย์จีรศักดิ์ วรสุนทโรสถ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
 
รางวัลโล่เกียรติคุณของแพทยสภา สำหรับอาจารย์แพทย์ที่เป็นแบบอย่างดีเด่นในด้านคุณธรรมจริยธรรม ได้แก่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมยุรี  หอมสนิท  ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
 
           

รายละเอียดอ้างอิงจาก